فروش قلاده سگ
05
خرداد
4224

همه ی مااین راقبول داریم که حیوانات بایدازادباشندولی درمواقعی بستن قلاده برای سگ بسیارمفیدمیباشدپس حتماازدوماهگی بستن قلاده به سگ خودرافراموش نکنیدبستن قلاده ازاین سن رابرای سگ خوداغازکنیدتاباان اشناشود